OpenAIRE Advance

Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) učestvuje u OpenAIRE Advance projektu u okviru evropskog Horizont 2020 programa. Cilj projekta je realizacija koncepta otvorenog pristupa (Open Access, OA) rezultatima svih projekata koji se finansiraju kroz programsku liniju Horizont 2020. Otvoreni pristup naučnim informacijama je publicistički model u opštem naučnom i nacionalnom interesu. Krajnji cilj je da otvoreni pristup postane dominantan izdavački model. Radi se o režimu publikovanja u kome se besplatno svim korisnicima interneta obezbeđuje neposredan i trajan pristup naučnim sadržajima u digitalnom obliku, prvenstveno člancima objavljenim u recenziranim naučnim časopisima. U tom smislu, Evropska komisija insistira da svi sadržaji koji budu publikovani kao rezultat projekata finansiranih u okviru programa Horizont 2020 moraju biti ponuđeni u režimu otvorenog pristupa. U okviru OpenAIRE projekta biće razvijen i jedinstveni repozitorijum kojim će biti obuhvaćeni repozitorijumi institucija učesnica. U projektu učestvuje 50 institucija iz 34 zemlje, a vremenski okvir realizacije pokriva period do kraja 2021. godine. Detaljne informacije o projektu možete pronaći ovde.