Arhiva projekata

FP7 SEERA–EI

RCUB je aktivno angažovan, u svojstvu partnera, na projektu SouthEast European Research Area - e-Infrastructure (SEERA-EI) koji potpada pod FP7 program.
Cilj projekta je bio povećanje stepena saradnje, kao i omogućivanje efikasnijeg iskorišćavanja postojećih resursa u oblasti e-infrastrukture. Akcenat projekta je bio na podizanju svesti o svrsishodnosti razvoja e-infrastrukture i efikasnijeg korišćenja resursa u ovoj oblasti. Proučavanje i unakrsno ocenjivanje nacionalnih programa, njihovo grupisanje na regionalnom nivou, zatim stvaranje preduslova za funkcionisanje regionalnih inicijativa i koordinisanje aktivnosti koje bi vodile stvaranju regionalne e-infrastrukture kao zajedničke vizije, osnovni su zadaci koji su se sprovoditi tokom projekta. Radi ostvarivanja ovako ambiciozne ideje širokog spektra, na projektu su učestvali predstavnici akademskih zajednica, ali i predstavnici vlasti iz 9 zemalja učesnica (Albanija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Makedonija, Moldavija, Srbija i Turska).

Srbiju na projektu, pored RCUB-a, predstavljalo je Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj. Osnovno angažovanje RCUBa ogledalo se kroz rukovođenje četvrtom radnom celinom (WP4) projekta. U okviru ove celine definisani su kratkoročni i dugoročni ciljevi koji su kroz konkretne aktivnosti doneli rešenja, kao što su:
•    analiza nacionalnih programa
•    izrada par zajedničkih dokumenata
•    regionalni akcioni plan
•    uključivanje e-infrastrukture u nacionalne i evropske naučno-istraživačke planove
•    šablon procenjivanja i praćenja regionalnih programa, itd.

Sve informacije o projektu možete naći na zvničnom sajtu:http://www.seera-ei.eu/

FP7 SEEGRID-SCI

SEE-GRID-SCI (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience) je dvogodišnji projekat kofinansiran od strane Evropske Komisije, a koji je započeo sa radom 01. maja 2008. godine.
eInfrastruktura je u Evropi dostigla nivo na kojem GÉANT mreža formira komunikacionu kičmu preko koje distribuirana kompjuterska infrastruktura – Grid obezbeđuje servise procesiranja i skladištenja za eScience istraživanje. Inicijativa za eInfrastrukturu jugoistočne Evrope ima za cilj da osigura podjednako učešće svih zemalja iz regiona. SEEREN inicijativa je uspostavila regionalnu mrežu i njenu vezu sa GÉANT-om, dok je SEE-GRID inicijativa uspostavila povezanost sa regionalnim Grid-om.

U okviru svog rada na SEE-GRID-SCI projektu, RCUB je kooordinisao rad 5 učesnika projekta iz Srbije i vodio JRA (Joint Research Activity) kroz koju su razvijeni različiti aplikativni servisi, kao i alati za nadzor i podršku u radu GRID infrastrukture, uz vođenje AEGIS Certification Authority servisa i administraciju GRID sajta AEGIS02-RCUB.  Ovaj sajt obezbeđuje resurse  (CE, SE, CRM) za srpsku AEGIS virtuelnu organizaciju (VO), kao i za regionalne  SEEGRID, SEEOPS, ENV, SEISMO i METEO VO, a potom i bazične servise  za  AEGIS, SEEGRID i METEO VO (LFC, FTS, AMGA).
Više informacija o SEE-GRID-SCI projektu možete pronaći ovde.

TEMPUS ViCES

Osnovni cilj TEMPUS projekta "ViCES - Video Conferencing Educational Services" je bio uspostavljanje video-konferencijskog servisa i organizovanje tehničke podrške sistema učenja na daljinu (distance learning).

Takođe, projekat je utvrdio obrazovne i organizacione metodologije adaptirane za korišćenje video-konferencijskog podsistema u obrazovne svrhe, u multi-jezičkom okruženju učenja na daljinu. Ovim se unapređuje komunikacija između naroda i kultura, a samim tim se i olakšava agilnost univerzitetskog osoblja i studenata. Osnovni uslovi potrebni za razvoj učenja na daljinu baziranih na video konferencijskim servisima biće obezbeđeni, čime će se povećati inter-disciplinarnost i trans-disciplinarnost servisa za obučavanje na državnom i međunarodnom nivou.

RCUB je bio učesnik projekta ispred Univerziteta u Beogradu i Akademske mreže Srbije (AMRES), a angažovan je na sledećim zadacima:
•    izrada tehničkog rešenja i inicijalno testiranje video-konferencijskog servisa i podsistema u obrazovne svrhe,
•    istraživanje mogućnosti za razvijanje sličnih servisa na nacionalnom nivou u Srbiji,
•    proširenje saradnje sa ostalim učesnicima u projektu (većina učesnika su univerziteti u Makedoniji u okviru Makedonske akademske mreže – MARNET),
•    širenje svesti o značaju i korišćenju video-konferencijskog servisa u obrazovne svrhe,
•    učešće na tematskim konferencijama i radionicama.  
Kao jedan od neposrednih rezultata projekta, RCUB-u je isporučena video-konferencijska oprema, koja se sastoji od terminalnog uređaja, dve kamere i projektora u visokoj rezoluciji (HD – high definition).

RCUB je sinhronizovao učešće na VICES projektu sa svojim aktivnostima na realizaciji naprednih korisničkih servisa u službi unapređenja naučno-istraživačkog i obrazovnog rada na Univerzitetu u Beogradu. U tom cilju, planirano je da se isporučena oprema iskoristi za uvođenje servisa za sve nastavnike i istraživače Univerziteta u Beogradu koji imaju potrebu za sprovođenjem video-konferencija.

Osim video-konferencijskog servisa, koji pruža interaktivnu audio-video komunikaciju više učesnika, RCUB je u saradnji sa ostalim AMRES servisnim centrima realizovao servis video prenosa preko mreže (video streaming), kao i arhiviranje snimljenih sadržaja za kasnije gledanje na zahtev (video on demand). Zajedno sa eLearning portalom na MOODLE platformi (http://elearning.amres.ac.rs/moodle/), ove tehnologije i servisi predstavljaju osnovu eLearning okruženja na Univerzitetu u Beogradu i AMRES-u.

Period realizacije projekta: 2009. - 2011. godine

Više informacija o projektu možete pronaći ovde.

SEE-GRID

Projekat SEE-GRID (South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development) imao je za cilj da obezbedi jasno određenu podršku kako bi otvorio put državama jugoistočne Evrope ka pan-evropskim i svetskim Grid inicijativama. Ovo je postignuto uz pomoć deseminacionih konferencija i trening materijala koji uključuju priručnike, pilot i pokazne programe dizajnirane u svrhu sticanja iskustva iz prve ruke, adaptacije aplikacija za korišćenje Grida, organizacije operativnih centara, kao i centara podrške, studije izvodljivosti i planove integracije zemalja jugoistočne Evrope u Evropsku Istraživačku Oblast (European Research Area - ERA) preko proširene pan-evropske Grid infrastrukture.
SEE-GRID se bavio uključivanjem država jugoistočne Evrope u šire evropske i svetske Grid inicijative, i to popularizacijom kroz organizaciju konferencija, obezbeđivanje materijala i sredstava za obuku, adaptacijom aplikacija za Grid, definisanjem organizacije operacionih centara i centara podrške, kao i studijom izvodljivosti i integracijom jugoistočne Evrope u Evropsku istraživačku zonu (ERA - European Research Area)

Glavne oblasti delovanja RCUB-a, u okviru SEE-GRID projekta su bile hosting i menadžment jednog od Grid sajtova i servisa (LFC, AEGIS Certification Authority) u okviru SEE-GRID infrastrukture, aktivno učešće u Akademskoj i obrazovnoj Grid inicijativi Srbije (AEGIS), učešće u treninzima SEE-GRID-i AEGIS-a, podrška i rad na primeni gridifikacije.

Period realizacije projekta: 1. maj 2004. - 30. april 2006. godine

Više informacija o SEE-GRID projektu možete pronaći ovde.

SEE-GRID2

Projekat SEE-GRID2 (South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development-2) imao je za cilj da unapredi eInfrastrukturu kako bi služila potrebama naučno-istraživačkih i obrazovnih zajednica, kao i potrebama krajnih korisnika, a koja bi u svojim operacijama i širenju bila održiva i na nacionalnom i na regionalnom nivou. Ovaj projekat, multi-disciplinarne prirode, ohrabrio  je i podržao Grid aplikacije među različitim tehnološkim domenima.

U okviru svojih dugoročnih planova, SEE-GRID2 je želeo da doprinese regionalnoj saradnji i stabilnosti kako bi se ukazalo na značaj nauke i tehnologije u poljima poput eInfrastrukture, i kako bi se pomoglo u nastojanjima Evropske Unije da smanji tehnološki jaz među zemljama jugoistočne Evrope.

RCUB je bio učesnik međunarodnog FP6 SEE-GRID2 projekta (broj ugovora FP6-RI-031775), koji je bio povoljno ocenjen od strane Evropske komisije. Gradeći na rezultatima prethodnog SEE-GRID projekta u okviru koga je inicijalno uspostavljena Grid infrastruktura i izvršena popularizacija i diseminacija Grid tehnologija, SEE-GRID2 je napravio iskorak u omogućavanju da e-infrastrktura služi istraživačkim i obrazovnim potrebama naučnih zajednica i pojedinačnih korisnika. SEE-GRID2 je podržao dalje unapređenje uspostavljene infrastrukture i pomogao da ona u svom radu i razvoju postane održiva na nacionalnom i regionalnom nivou, i to kroz podršku razvoju multidisciplinarnih Grid aplikacija iz različitih naučnih domena, kao i jačanje uspostavljenih regionalnih i nacionalnih mreža saradnje.

Glavne oblasti delovanja RCUB-a, u okviru SEE-GRID2 projekta bile su hosting i menadžment jednog od Grid sajtova i servisa (LFC, AEGIS Certification Authority) u okviru SEE-GRID infrastrukture, aktivno učešće u Akademskoj i obrazovnoj Grid inicijativi Srbije (AEGIS), učešće u treninzima SEE-GRID2 i AEGIS-a, podrška i rad na primeni gridifikacije.

Period realizacije projekta: 1. maj 2006. - 30. april 2008. godine

Više informacija o SEE-GRID2 projektu možete pronaći ovde.